Jouw Privacy

Sign o´ the Times B.V., gevestigd aan de Donge 7, 5684 PX Best, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Sign o´ the Times B.V. voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Persoonsgegevens die wij verwerken
Sign o´ the Times B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@signothetimes.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Sign o´ the Times B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van uw betaling
Verzenden van onze prijslijsten en/of nieuwsbrief
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Om goederen en diensten bij u af te leveren

Sign o´ the Times B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Sign o´ the Times B.V. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sign o´ the Times B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Sign o´ the Times B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijn.

Delen van persoonsgegevens met derden
Sign o´ the Times B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Sign o´ the Times B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Sign o´ the Times B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sign o´ the Times B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@signothetimes.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Sign o´ the Times B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Sign o´ the Times B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Administratie op 0499-375500 of via info@signothetimes.nl Sign o´ the Times B.V., located at Donge 7, 5684 PX Best, The Netherlands, is responsible for the processing of personal data as stated in this privacy statement.
Sign o´ the Times B.V. complies with the provisions of the Dutch AVG (General Data Protection Ordinance).

Personal data that we process
Sign o´ the Times B.V. processes your personal data because you have used our services and/or because you provided those data to us of your own volition. Below you will find an overview of the personal data we process:

 • First and last name
 • Address data
 • Telephone number
 • E-mail address
 • Bank account number
Special and/or sensitive personal data that we process
Our website and/or service does not intend to collect information about website visitors under the age of 16 unless they have permission from their parents or guardian. However, we cannot verify whether a visitor is 16 or older. For this reason we recommend that parents be involved in their children's online activities in order to prevent data collection of children without parental consent. If you believe that we have collected personal information about a minor without your consent, please contact us at info@signothetimes.nl and we will delete this information.

For what purpose and on what basis do we process personal data?
Sign o´ the Times B.V. processes your personal data because for the following purposes:

 • Handling your payment
 • Sending our price lists and/or newsletters
 • To call or e-mail you if this proves necessary to carry out our services.
 • To inform you about changes to our services and products
 • To deliver goods and services to you
 • Sign o´ the Times B.V. also processes personal data if we are legally obliged to do so, such as data that we need for our tax declarations.
Automated decision-making
Sign o’ the Times B.V. does not take decisions on the basis of automated processing on matters that may have (considerable) consequences for individuals. These would be decisions that are made by computer programs or systems, without involvement of a human being (e.g. an employee of Sign o’ the Times B.V.).

How long we retain personal data
Sign o’ the Times B.V. does not retain your personal data for longer than is strictly necessary to achieve the purposes for which your data was collected. We comply with the legally prescribed retention period.

Sharing of personal data with third parties
Sign o´ the Times B.V. will not sell your data to third parties and will only provide them if this proves necessary for the execution of our agreement with you or to comply with a legal obligation. We have a processing agreement with companies that process your data on our behalf, to ensure the same level of security and confidentiality of your data that we ourselves maintain. Sign o’ the Times B.V. remains responsible for these processes.

Cookies and similar technology we use
Sign o’ the Times B.V. does not use cookies or similar technologies.

Viewing, modifying or deleting data
You have the right to view, modify or delete your personal data. Additionally, you have the right to revoke your consent to data processing or object to the processing of your personal data by Sign o´ the Times B.V. and you have the right to data transferability. This means that you can submit a request to us to send the personal data that we hold about you in a computer file to you or to an organisation that you determine. You can send a request for viewing, modification, deletion or data transfer of your personal data or a request for withdrawal of your consent or an objection to the processing of your personal data to info@signothetimes.nl. In order to ensure that your request has actually been made by you, we ask you to enclose a copy of a proof of identity with your request. Hide your ID photo, the MRZ (machine readable zone, a line of digits on the ID), ID number or other numbers in this copy. This is to protect your privacy. We will respond to your request as soon as possible, at the latest within four weeks. Sign o´ the Times B.V. would also like to point out that you have the opportunity to submit a complaint to the suitable supervisory authority - in the Netherlands that is the Autoriteit Persoonsgegevens. Use this link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

How we protect personal data
Sign o’ the Times B.V. takes the protection of your data serious and has taken appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorised access, unwanted disclosure and unauthorised modification of said data. Should you have the impression that we have not properly safeguarded your data or that there are indications of misuse, please contact our Administration via +31 (0)499-375500 or info@signothetimes.nl
Contact


SIGN O' THE TIMES BV  •  De Donge 7
5684 PX Best  •  Nederland
Tel: +31 499 375 500  •  Email

Kantoortijden: ma-vr 8:30-17:00  
Balieverkoop:  ma-vr 9:00-15:00
Bestellingen vanaf € 250,- ex. BTW
geen € 17,50 kleinordertoeslag (NL).
Klik hier voor info over verzendkosten.
© Copyright 2024 Sign o' the Times. Alle rechten voorbehouden. Mogelijk gemaakt door Sana Commerce.
Contact
SIGN O' THE TIMES BV  •  De Donge 7  •  5684 PX Best  •  Nederland
Tel: +31 499 375 500  •  Email

Kantoortijden: ma-vr 8:30-17:00  •  Balieverkoop:  ma-vr 9:00-15:00
Bestellingen vanaf € 250,- ex. BTW geen € 17,50 kleinordertoeslag (NL).
Klik hier voor info over verzendkosten.
Nieuwsbrief
Schijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes!

© Copyright 2024 Sign o' the Times. Alle rechten voorbehouden. Mogelijk gemaakt door Sana Commerce.