Algemene Leveringsvoorwaarden

Onderstaande leverings- en verkoopvoorwaarden gelden ten allen tijde op al onze transacties.
1. ALGEMEEN
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan. Afwijkingen gelden slechts indien en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk met ons, Sign o' the Times BV overeengekomen.

 2. Onder “afnemer” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft of wenst af te sluiten, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

 3. Door het enkel plaatsen van een order, vervolgopdrachten of de in ontvangstname van de geleverde goederen aanvaardt de afnemer deze voorwaarden en wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan.

 4. Afnemer kan zich niet houden aan of anderszins rechten tegenover ons doen gelden terzake van (kennelijke) vergissingen, verschrijvingen, en/of onnauwkeurigheden in offertes, orderbevestigingen of facturen. De enkele toezending van documentatie verplicht ons niet tot levering c.q. acceptatie van de order.

 5. Daar waar van toepassing, wordt in de voorwaarden onder “goederen” eveneens verstaan “diensten”.

2. AANBIEDINGEN
 1. Alle gedane aanbiedingen blijven gedurende een periode van 30 dagen gestand, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 2.  Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven.

3. OVEREENKOMSTEN
 1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons tot stand wanneer wij binnen 8 dagen, nadat wij de opdracht tot levering hebben ontvangen, deze bevestigen, dan wel met de uitvoering van de opdracht beginnen. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

 2. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

 3. Voor leveringen c.q. werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offertes c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Terzake van het in artikel 3.1, 3.2 en 3.3 gestelde is onze administratie beslissend, behoudens schriftelijk tegenbewijs.

 4. Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de afnemer - uitsluitend te onzer beoordeling - voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

 5. Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de afnemer zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan overige verplichtingen voldaan zal worden.

 6. Wij zijn bevoegd om - indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten - voor een juiste uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de afnemer zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgave. Zo mogelijk en/of zo nodig zullen wij hieromtrent met de afnemer vooraf overleg plegen.

 7. Wij zijn gerechtigd om overeengekomen kwantiteiten met maximaal 10% te verhogen of te verlagen in verband met standaard verpakkingen of minimum kwantiteiten.

4. PRIJZEN
 1. Tenzij anders vermeld geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijzigingen.

 2. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen exclusief B.T.W.

 3. Tenzij tussen partijen schriftelijk anders wordt overeengekomen, geldt als prijs voor de bestelde goederen de prijs vermeld in onze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende prijslijst.

 4. Wij hebben het recht de prijs te verhogen met het bedrag, waarmee de kosten in verband met de overeenkomst die maanden na het verbindend worden van de order tot de dag van de aflevering stijgen.

 5. Eventuele montage- of installatiewerkzaamheden zijn steeds voor rekening van de afnemer, indien niet anders vooraf is overeengekomen.

5. LEVERING EN LEVERTIJD
 1. Levering van bestellingen geschiedt tegen vooruit betaling of via Creditcard. Bestellingen worden per ommegaande verwerkt en opgestuurd. Mocht er wegens onmacht één of meerdere goederen niet aanwezig zijn, dan zal eerst contact worden opgenomen met besteller alvorens overige goederen worden opgestuurd. Hierbij wordt pas dan overeengekomen de niet voorradige materialen in backorder te nemen danwel te annuleren.

 2. De leveringstermijn gaat in per datum van de totstandkoming van de overeenkomst. Is betaling of een aanbetaling bij of binnen 15 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst bedongen, dan gaat de leveringstermijn niet in dan na ontvangst van de gehele (aan)betaling.

 3. De afnemer dient bet geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten of zichtbare beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de goederen ter beschikking van de afnemer staan.

 4. Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking dient de afnemer bij af levering terstond op de factuur en/of vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan reclames dienaangaande niet meer in behandeling worden genomen. Onze administratie is in dit verband beslissend behoudens schriftelijk tegenbewijs.

 5. Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren, de afnemer is dan verplicht te betalen overeenkomstig het onder artikel 11 bepaalde.  

 6. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zullen opgegeven levertijden nimmer als fatale termijn zijn te beschouwen. Het niet tijdig kunnen leveren door vervoersproblemen, oorlog, aanslagen, stakingen, produktieproblemen en -fouten en alle andere mogelijkheden die niet in onze macht liggen, zullen ons nimmer aangerekend kunnen worden. In geval van niet tijdige levering zijn wij dan ook eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim.

 7. Op afnemer rust een afnameplicht. Wanneer de goederen na het verstrijken van de leveringstijd door de afnemer niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico. Na een periode van 4 weken kunnen wij overgaan tot (onderhandse) verkoop van deze goederen. De eventuele mindere opbrengst en de kosten komen voor rekening van de afnemer, onverminderd onze rechten.

6. TRANSPORT / RISICO
 1. De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de afnemer aan ons is verstrekt, door ons als goed huisvader/koopman bepaald. Eventuele specifieke wensen van de afnemer inzake het transport/verzending worden slechts uitgevoerd indien de afnemer verklaart heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

 2. Het transport van de goederen van bestellingen voor afnemers, anders dan distributeurs, dealers en tussenhandelaren met een netto orderwaarde van minder dan 500 euro exclusief B.T.W. geschiedt steeds voor risico van Sign o’ the Times BV, ook wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoersadressen en dergelijke de clausule voorkomt dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van de afzender zijn. Boven dit bedrag zal Sign o’ the Times BV uitsluitend schriftelijk aan besteller aangeven dat de goederen door hem verzekerd dienen te worden. Zonder schrifelijke aangifte zal Sign o’ the Times BV het risico overnemen van bestellingen met een netto orderwaarde van 500 euro exclusief BTW.

 3. Het transport van de goederen van bestellingen voor distributeurs, dealers en tussenhandelaren geschiedt ten allen tijde voor het risico van de onder punt 3 genoemden, ongeacht de orderwaarde.

7. OVERMACHT
 1. Onder overmacht wordt ten deze verstaan:
  Elke door afnemer en/of Sign o' the Times BV en/of toeleveranciers of hulppersonen van Sign o' the Times BV rakende, onvoorzienbare omstandigheden waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de partijen niet meer kan worden verlangd, althans voor zover afnemer en/of Sign o' the Times BV terzake geen schuld treft en voor zover deze omstandigheden de nakoming van de overeenkomst bepaaldelijk verzwaren, bemoeilijken of verhinderen. Betalingsonmacht bij afnemer uit welke oorzaak ook geldt niet als overmacht voor de afnemer.

 2. Bij tijdelijke overmacht worden de verplichtingen van partijen uit de overeenkomst, althans voor zover deze door de overmacht wordt getroffen, opgeschort; bij blijvende overmacht, waarvan sprake is in geval van een overmachtssituatie van langer dan 120 kalenderdagen, kan ieder der partijen de betreffende overeenkomst, althans voor zover deze door de overmacht wordt getroffen, ontbonden verklaren. Bij ontbinding worden reeds verrichte tegenprestaties, althans voor zover die betrekking hebben op het te ontbinden deel van de overeenkomst, ongedaan gemaakt.

 3. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmachtsveroorzakende omstandigheid is gebleken.

 4. Wij hebben het recht ons ook op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die de overmacht oplevert intreedt nadat onze prestatie geleverd had moeten zijn.

8. AANSPRAKELIJKHEID
 1. Behoudens algemeen geldende dwingende rechtsregels en algemene rechtsregels van redelijkheid en billijkheid of goede zeden en in deze Algemene Voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsregels en door de afnemer te bewijzen opzet of grove schuld onzerzijds zijn wij niet aansprakelijk voor schade van welke aard en hoe ontstaan dan ook.

 2. Behoudens de dekking van onze aansprakelijkheidsassuradeuren is onze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal de factuurwaarde exclusief B.T.W. van het geleverde. Voor het overige vrijwaart de afnemer ons uitdrukkelijk en volledig.

9. RECLAMES
 1. Onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde, dienen alle reclames binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk bij ons te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de aard en grond van de klacht(en). Voor facturen geldt 8 dagen na factuurdatum.

 2. Voor reclames inzake verborgen gebreken (bij aflevering niet zichtbare gebreken) of tekortkomingen geldt een uiterste termijn van 3 maanden na aflevering, terwijl deze binnen 14 dagen na constatering moeten zijn ingediend. Van een gebrek of tekortkoming te dezen is uitsluitend sprake in geval van ondeugdelijk materiaal, onjuiste constructie of montage of afwezigheid van een uitdrukkelijk toegezegde eigenschap.

 3. Na het verstrijken van deze termijn(en) wordt de afnemer geacht het geleverde, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.

 4. Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht de gebreken of tekortkomingen voor onze rekening op te heffen door, naar onze keuze, reparatie of vervanging van de betreffende goederen (diensten), hetzij aan de afnemer een creditfactuur te doen toekomen, zonder dat de afnemer daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.

 5. De afnemer dient hangende het door ons in te stellen onderzoek de goederen onder zich te houden dan wel, indien wij daarom verzoeken, aan ons te retourneren. De goederen reizen voor risico van de afnemer. De kosten van het onderzoek, inclusief de eventuele transportkosten, komen voor rekening van de afnemer, tenzij buiten twijfel een aan ons toerekenbaar gebrek c.q. tekortkoming komt vast te staan.

 6. Het indienen van een reclame ontslaat de afnemer nimmer van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van ons.

 7. Tot uiterlijk 6 maanden na aflevering van het desbetreffende goed c.q. de desbetreffende goederen aanvaarden wij aansprakelijkheid voor schade - ontbindingsschade daaronder begrepen -, die de afnemer - naar hij heeft aan te tonen - lijdt als gevolg van een gebrek of tekortkoming in een geleverd goed, zij het voor wat de betreffende overeenkomst of - in geval van een gebrekkige deellevering - de betreffende deellevering betreft in totaal tot maximaal de factuurwaarde exclusief B.T.W. van de betreffende overeenkomst c.q. deellevering. Een schade, inclusief voorzienbare toekomstige schade, dient op straffe van verval binnen 14 kalenderdagen na ontdekking schriftelijk aan ons te worden medegedeeld. Wordt een schadevordering niet binnen 6 maanden na het ontstaan ervan in rechte geldend gemaakt dan komt deze geheel te vervallen.

10. EIGENDOMSVOORBEHOUD
 1. Wij (de verkoper) behouden ons het eigendom voor van alle door ons aan de afnemer (de koper) afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien wij in het kader van deze verkoopovereenkomst ten behoeve van de afnemer door de afnemer te vergoeden werkzaamheden verrichten, geldt het voorbehouden eigendom voornoemd totdat de afnemer ook deze vordering van ons geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vordering, die wij jegens de afnemer mochten verkrijgen wegens tekortschieten van de afnemer in één of meer van zijn verplichtingen jegens ons.

 2. Zolang het eigendom van de afgeleverde zaken niet op de afnemer is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in het vierde lid van dit artikel.

 3. Indien de afnemer met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens ons tekortschiet of wij goede grond hebben te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, zijn wij gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. Voorzoveel nodig worden wij beschouwd als door onze afnemer hiertoe onherroepelijk gemachtigd, waar deze zaken zich ook mochten bevinden. Na terugneming zal de afnemer worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.

 4. Het is de afnemer toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in bet kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden onder voorbehoud van (zijn) eigendomsrechten te verkopen en over te dragen.

11. BETALING
 1. Betaling dient netto-kontant bij (af)levering te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking of middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening, binnen 21 dagen na factuurdatum. De op onze bank/giro-afschrif ten aangegeven valutadatum is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.

 2. Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 3. In gevallen dat de afnemer:
  - A. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op een aanzienlijk deel van zijn eigendom wordt gelegd;
  - B. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
  - C. enige uit kracht der wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt;
  - D. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf; hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van een der vermelde omstandigheden het recht hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag verschuldigd door de afnemer op grond van de door ons verrichte werkzaamheden en/of leveringen terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen en het geleverde maar het (nog) niet betaalde als ons eigendom terug te vorderen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en interessen.

 4. Vanaf het moment dat de betalingstermijn verstreken is, zonder dat het verschuldigde voldaan is, kunnen wij de overeenkomst en eventuele andere overeenkomsten ontbonden verklaren zonder dat hiertoe ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, en zijn wij gerechtigd om de geleverde goederen terug te (doen) halen overeenkomstig het hiervoor bepaalde onder “eigendomsvoorbehoud”.

12. RENTE EN KOSTEN
 1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, dit geldt mede ten aanzien van bedragen waarvoor door ons uitstel van betaling is verleend, is de afnemer van rechtswege in verzuim en vanaf de vervaldatum de wettelijke rente per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag. Alle te maken buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de afnemer, te stellen op tenminste 15% (met een minimum van 100,00 euro) van het, met inbegrip van voornoemde rente, door de afnemer verschuldigd bedrag.

 2.  Indien gerechtelijke inning nodig blijkt, is de afnemer de daaraan verbonden kosten, inclusief de kosten van rechtsbijstand van Sign o' the Times BV, verschuldigd.

13. GEDEELTELIJKE TOEPASSING EN WIJZIGING
 1. Indien één of meer bepalingen uit onze overeenkomst(en) met onze afnemer niet of niet geheel rechtsgeldig zouden blijken te zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de eventueel ongeldige bepalingen geldt een passende regeling die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

 2. Indien wenselijk of noodzakelijk geacht, zijn wij bevoegd tot wijziging van deze algemene voorwaarden over te gaan.

14. TOEPASSELIJK RECHT
 1. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

 2. Terzake van de uitleg van internationale handelstermen zijn de laatst vastgestelde “Incoterms”, zoals samengesteld door de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs (I.C.C.) van toepassing.
15. GESCHILLEN
 1. Alle geschillen die tussen afnemer en ons mochten ontstaan en die niet vatbaar zijn gebleken voor een minnelijke schikking zullen worden beslecht door de, binnen ons vestigingsgebied, bevoegde Burgerlijke Rechter in het Arrondissement Eindhoven, zulks voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan.

 2. Het in lid 1 bepaalde laat onverlet ons recht om het geschil voor te leggen aan de, volgens de normale competentieregels bevoegde Burgerlijke Rechter, dan wel te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies.Contact


SIGN O' THE TIMES BV  •  De Donge 7
5684 PX Best  •  Nederland
Tel: +31 499 375 500  •  Email

Kantoortijden: ma-vr 8:30-17:00  
Balieverkoop:  ma-vr 9:00-15:00
Bestellingen vanaf € 250,- ex. BTW
geen € 17,50 kleinordertoeslag (NL).
Klik hier voor info over verzendkosten.
© Copyright 2024 Sign o' the Times. Alle rechten voorbehouden. Mogelijk gemaakt door Sana Commerce.
Contact
SIGN O' THE TIMES BV  •  De Donge 7  •  5684 PX Best  •  Nederland
Tel: +31 499 375 500  •  Email

Kantoortijden: ma-vr 8:30-17:00  •  Balieverkoop:  ma-vr 9:00-15:00
Bestellingen vanaf € 250,- ex. BTW geen € 17,50 kleinordertoeslag (NL).
Klik hier voor info over verzendkosten.
Nieuwsbrief
Schijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes!

© Copyright 2024 Sign o' the Times. Alle rechten voorbehouden. Mogelijk gemaakt door Sana Commerce.